Use this area to provide additional information.

Soukromí

Zásady ochrany soukromí řeší hlavní otázky související s ochranou osobních údajů a obecně soukromím.
1.Rozsah, způsob a účel zpracovávaných dat
1.1 Uživatel dává užíváním Privátuj.cz provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů sdělených při registraci (zejména e-mailová adresa a telefon) a při tvorbě profilu (zejména jméno či přezdívka, fyzický popis, preference, fotografie a audio-video materiál) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán za účelem zajištění poskytovaných služeb, vyhodnocení těchto služeb a dohledu nad dodržováním VOP.
1.2 Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek zrušení účtu Uživatele.
1.3 Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané osobní údaje nepravdivé nebo neúplné, má právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení, které je provozovatel povinen neprodleně poskytnout.
1.4 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatele je v této souvislosti oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
1.5 Kromě osobních údajů poskytnutých Uživatelem při registraci, provozovatel dále sbírá data o tom, jak Uživatelé využívají Privátuj.cz (např. dobu připojení, informace o přístupovém rozhraní či IP adresy).
1.6 Provozovatel zabezpečuje veškerá data Uživatelů před ztrátou, změnou a odcizením v souladu s obvyklými standardy. Veškerá data jsou přenášena se zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer).
1.7 Provozovatel není mimo činnosti bezprostředně související s provozováním Privátuj.cz oprávněn osobní údaje Uživatelů jakkoliv dále šířit či využívat. Uživatel však bere na vědomí, že v případě porušení práv třetích osob nebo porušení obecně závazných předpisů, může provozovatel poskytnout data Uživatele oprávněným orgánům, ukládá-li mu tak zákon.

2. Zveřejnění poskytnutých dat
2.1 Žádná informace o Zájemci není veřejně dostupná žádným jiným Uživatelům. Kontaktní údaje Zájemce, hodnocení udělené Inzerenty a případně další zadané informace se zobrazí pouze Inzerentu, kterého Zájemce sám nejprve kontaktuje.
2.2 Profil Inzerenta je veřejně přístupný všem (i neregistrovaným) Uživatelům.
2.3 Provozovatel zobrazuje u jednotlivých účtů Inzerentů hodnocení udělené Zájemci.
2.4 Inzerent může svůj profil kdykoliv znepřístupnit nebo odstranit. Provozovatel není oprávněn uchovávat kopii odstraněného profilu.

3. Nakládání s daty ze strany Uživatelů
3.1 Uživatel nesmí využít data ostatních Uživatelů ke komerčním účelům, zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, výhrůžkám či jinému omezování práv Uživatelů. Uživatel nesmí využít data ostatních Uživatelů ani za jakýmkoliv jiným účelem než je navázání kontaktu prostřednictvím Privátuj.cz.
3.2 Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů Uživatele zveřejněných Uživatelem na Privátuj.cz ze strany jiných Uživatelů. Každý Uživatel by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní Uživatelé na celém světě. Uživatel tedy při zveřejňování svých informací musí mít na paměti, že se na internetu pohybuje ve veřejném prostoru a odpovídajícím způsobem sám dbát ochrany svého soukromí.

4. Uživatelský účet
4.1 Přístup na účet je zabezpečen emailovou adresou Uživatele anebo přezdívkou a Uživatelem zvoleným heslem. Uživatel nesmí sdělit své heslo žádné třetí straně. Pokud se Uživatel domnívá, že by mohla třetí strana mít přístup na jeho účet, je povinen své heslo neprodleně změnit.

5. Cookies
5.1 Privátuj.cz používá tzv. „cookies“, za účelem zvýšení Uživatelského komfortu při návštěvě Privátuj.cz. Cookies jsou textové soubory, který jsou ukládány přechodně nebo trvale v Uživatelově počítači nebo jiných rozhraních. Cookies obsahují mimo jiné informace o Uživatelových dosavadních přístupech k serveru, zadaných informacích či informace o tom, jaké nabídky Uživatel dosud prohlížel.
5.2 Většina internetových prohlížečů je defaultně nastavena tak, že akceptuje cookies. Uživatel však může svůj prohlížeč nastavit tak, aby cookies vůbec neakceptoval nebo aby vždy předem vyžadoval od Uživatele povolení jejich akceptace. Pokud cookies nebudou akceptovány, může se stát, že některé funkce Privátuj.cz nebudou fungovat správně.

6. Obchodní sdělení
6.1 Registrovaný Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním služeb provozovatele a se zasíláním jeho obchodních sdělení. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odmítnout.
6.2 Provozovatel je na základě Uživatelova souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat Uživatele prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o zboží, produktech a o službách provozovatele a jeho obchodních partnerů, případně za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů realizovaných provozovatelem a jeho obchodními partnery.