Etický kodex

Privátuj.cz respektuje lidská práva, hájí a prosazuje respekt k lidským právům obecně ve společnosti.

Privátuj.cz respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby zároveň nedocházelo k omezení tohoto práva druhých osob.

Dbáme dobrého jména Privátuj.cz a posilujeme tak důvěryhodnost celé platformy.

Ctíme uživatele jako rovnocenné bytosti a chováme se k nim s respektem. Ctíme právo na soukromí a zachování důvěrnosti sdělení.